Belangrijke verhalen van A. Lafontaine, F. Kind, A.F.E. Langbein en anderen. Uit het Hoogduitsch. 2 Bde.

Bd. 1. Titelvignette bez. “Bl. 3” [= August Lafontaine: De Dochter, 1-61]Sign. “J. H. Ramberg. del W. v. [Senus] sculp.” 1. Beschr.: jg Frau und Mann…

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2